Algemene voorwaarden Bed and beast

Offerte, boekingsbevestiging en herroeping

 1. Bed and Beast brengt een vrijblijvende offerte uit aan de hoofdaanvrager van de reis, verder ‘de reiziger’ genoemd. De reiziger en Bed and Beast  bespreken de offerte en Bed and Beast past deze desgewenst aan. Dit leidt tot een definitief aanbod door Bed and Beast aan de reiziger. Zodra Bed and Beast een ondertekend aanbod van de reiziger retour heeft ontvangen, wordt de boeking definitief gemaakt. De reiziger ontvangt hiervoor een door Bed and Beast ondertekende bevestiging.
 2. Het aanbod van Bed and Beast kan zo nodig door de reiziger ook nog na aanvaarding en na bevestiging door Bed and Beast worden herroepen. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 48 uur na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.
 3. De reiziger wordt verzocht om de gemaakte kosten uiterlijk 8 weken voor vertrek aan Bed and Beast te voldoen. Bed and Beast  geeft een advies over de te boeken vliegtickets, maar laat het boeken aan de reiziger over, dit ter voorkoming van een opslag van 21% BTW voor verrichte diensten. De overige arrangementen voor de boeking in Zuid-Afrika zal Bed and Beast verzorgen.
 4. De reiziger die niet op het door Bed and Beast in het vorige lid vermelde tijdstip aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, is van rechtswege in verzuim. Indien (tijdige) betaling uitblijft, wordt de reiziger aangemaand door of namens Bed and Beast en wordt hem een termijn gesteld van 14 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd per de dag na de vervaldatum. Zie voor de kosten hiervan het artikel over ‘Wijzigingen’ onder punt 5.

Wijzigingen

 1. Mocht een onderdeel van de reis op het moment van boeken niet meer beschikbaar zijn, dan neemt Bed and Beast contact met de reiziger op voor overleg. De reiziger kan na boeking in principe nog een wijziging doorvoeren in de reis. De kosten van de wijzigingen als hiervoor bedoeld komen voor rekening van de reiziger.
 2. Bed and Beast kan de overeenkomst alleen om gewichtige redenen wijzigen. Hij deelt dit de reiziger onverwijld , d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging aan zijn zijde, mede en biedt de reiziger een alternatief aanbod dat gelijkwaardig aan het oorspronkelijke aanbod. De gelijkwaardigheid van het alternatief moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven. De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
 3. De reiziger kan Bed and Beast zowel om medische redenen als om andere redenen verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. Bed and Beast is hiertoe niet verplicht, doch als Bed and Beast dat doet, dan is de reiziger verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.
 4. De reiziger kan aan de reisorganisator verzoeken zich te laten vervangen door een ander. Ingeval het verzoek niet kan worden ingewilligd, zal Bed and Beast dat met redenen omkleed aan de reiziger meedelen. De reiziger en degene die hem of een medereiziger vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Bed and Beast voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.
 5. Als er wordt geannuleerd of wijzigingen in de reis worden aangebracht, dan worden de kosten die met die annulering en/of wijziging gepaard gaan, aan de reiziger in rekening gebracht.
 6. De reiziger en diens medereizigers zijn verplicht een reis- en annuleringskostenverzekering af te sluiten, die aansluit op de reis en reisbestemming. Bed and Beast krijgt een kopie van de verzekeringspapieren.

 

Informatieverstrekking

 1. Tijdig voor het sluiten van de overeenkomst verstrekt de reiziger Bed and Beast alle gegevens omtrent zichzelf en de medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren in ieder geval de mobiele telefoonnummer(s), de e-mailadres(sen) en een kopie van de paspoorten van de reiziger en diens medereizigers (en geboortecertificaten voor personen onder de 18 jaar). Verder worden die bijzonderheden vermeld die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis.
 2. Na boeking zijn de reizigers en de medereizigers zélf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste reisdocumenten (vliegtickets, paspoort, waar nodig geboortecertificaat en dergelijke), benodigde aanvullende informatie en om te checken of deze ook bij vertrek van de reis nog actueel zijn.

Versie juli 2017